Dramaturgi - till vilken nytta?

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.


Retorik och dramaturgi (klassisk dramaturgi) avslöjar hur den naturbegåvade talaren/berättaren omedvetet hanterar språket för att beröra sin publik. Genom att vi lär oss förstå berättelsens "grammatik" får fantasin en skjuts och vi når fram med vårt budskap på ett effektivt sätt.

Dramaturgins verktyg är användbara för 7-åringen som vill skapa en  berättelse, för manusförfattaren som planerar en film och för studenten som vill få struktur på en akademisk uppsats.

Skrivet på Wikipedia:

"Under 1900-talet har särskilda manusdoktorer utvecklats. Deras jobb innebär bland annat att hjälpa författare och manusförfattare med feedback så att berättelsen kan: bli bättre strukturerad - den ska exempelvis inte innehålla tråkiga transportsträckor, bli klarare motiverad - mottagaren ska förstå varför huvudkaraktären gör som den gör, hålla sig inom de ramar som mediet anger - inom filmbranschen kan det handla om att inspelningen inte ska bli för dyr, inom bokbranschen kan det handla om att hålla språket korrekt. Numera är det ovanligt att en författares verk blir publicerade eller producerade utan flera omskrivningar efter en dramaturgs kommentarer."

Skriv ut en handledning till filmanalys.

Dramaturgins allmängiltighet

Den klassiska dramaturgins regelverk används i överförd bemärkelse på olika områden. Vi talar exempelvis om idrottens, krigets, barnavårdens, inlärningens och livets dramaturgi...

Dramaturgin och livsprocessen

Dramaturgins "befolkade" utvecklingskurva kan hjälpa oss att se oss själva som huvudkaraktär i våra liv, att det är vi själva som bär det största ansvaret för våra önskningar, drivkrafter och olika livsval. Läs en sammanfattning här.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

Kurvan visar oss att medgångar och motgångar varvas under vägen. Detta gäller oss alla och denna vågrörelse är en förutsättning för att vi ska komma vidare och kunna utvecklas som människor.

Genom att teckna en "befolkad" utvecklingskurva vill jag försöka visa att de tre viktigaste rollfigurerna huvudkaraktären, skurken (förstöraren) och hjälten (hjälparen) inte bara påverkar oss utifrån utan även inifrån. Det är förstörarens och hjälparens inbördes konflikt som är drivkraften inom varje huvudkaraktär, fiktiv som verklig. Det är konflikten som ger berättelsen - eller livet - en framåtrörelse, ett mål att sträva mot.

Huvudkaraktärens kropp har jag valt att ge formen av ett hjärta - en kombination av Lumumma och Takete - hjälparen och förstöraren. Se vidare om berättelsens konflikt.

Huvudkaraktären vill göra det goda och vill nå sitt mål.
Skurken/förstöraren/fienden vill hindra huvudkaraktären från att nå sitt mål.    
Hjälten/hjälparen/vännen vill underlätta för huvudkaraktären att nå målet.

Se en modell och förklaring till utvecklingskurvan från ett tidigare kompendium.

Dramaturgin och relationerna

När vi hamnar i konflikt och vill försöka se vår egen del i problematiken för att komma fram till en lösning, kan dramaturgin vara till hjälp. Att försöka se sig själv inte bara som huvudkaraktär, utan även som skurk/förstörare och hjälte/hjälpare i den situation som uppstått kan underlätta förståelsen. Att se sin motståndare som huvudkaraktär genom att försöka leva sig in i hans eller hennes längtan, behov och goda uppsåt kan hjälpa oss. En välkänd berättelse från gamla testamentet kan eventuellt vara till hjälp.

Pennvässaren sid 260/Dramaturgin och livsprocessen

Dramaturgin och arbetslivet

När vi ska starta ett nytt projekt kan det vara intressant att med hjälp av dramaturgins befolkade utvecklingskurva grovplanera processen, för att förbereda oss på de olika faser som vi kan förvänta oss på väg mot målet.Vad kan vi förvänta oss ska hända vid de båda vändpunkterna och vid mittpunkten?

Pennvässaren sid 320/Dramaturgins utvecklingskurva - analyser

Dramaturgin och skolarbetet/inlärningsprocessen

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

När vi ska börja arbeta med ett nytt arbetsområde kan det vara intressant att undersöka om dramaturgins befolkade kurva kan hjälpa oss att grovplanera projektet utifrån det mål vi formulerat. Kanske kan vi på ett bättre sätt förbereda oss på de olika faser som är naturliga och förutsägbara i längre processer.

Dramaturgi handlar om rollfördelning...

Vem är huvudkaraktären i klassrummet, som ropar: "Hjälp mig!"
Vem är skurken, som sänker och menar: "Du fattar ju noll. Det här klarar du aldrig. Förresten skrattar alla redan åt dig."
Vem är hjälten, som svarar: "Jag ser dig och jag tror på dig och din förmåga. Jag vet att du kan. Och... jag finns här om du skulle behöva min hjälp."

Pennvässaren sid 248/Utvecklingstrappa-Pelles nya kläder - Milton Stark

Dramaturgin och utvecklingssamtalet

 

hinderbanaberg_ny001.jpg
Bild: Filmens dramaturgi som hinderbana/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

Bilden av den befolkade utvecklingskurvan med dess start och mål, hinder och lösningar, framåtrörelse och vändpunkter kan hjälpa till att skapa meningsfulla och konstruktiva samtal som leder till framåt. Huvudkaraktären står i fokus och kan efter hand komma fram till sin egen roll i inlärningsprocessen - och dra olika slutsatser.

Eleven (hon) kan

upptäcka att hinder och lösningar finns på vägen mot mål - precis som i filmen.
• dra sig till minnes att det ofta känns allra värst för huvudkaraktären i mitten av filmen.
• förstå att alla processer ser ut så här - att hinder och lösningar är naturliga inslag på vägen mot målet.
upptäcka att det är genom att arbeta sig igenom hindren som hon lär sig och utvecklas.
• inse att det är hon själv som är huvudkaraktären - att det är hon själv som måste göra jobbet.
• kan dela upp det stora målet i delmål - teckna en "utvecklingstrappa".
• kan försöka arbeta med ett trappsteg i taget.
• förstå att om hon tar vara på sina starka sidor kan hon hjälpa sig själv på ett bättre sätt.
• känna att det finns människor som vill hjälpa och henne på vägen.
• bestämma sig för att försöka göra så gott hon kan för att nå mitt mål.

Pennvässaren sid 260/Dramaturgin och livsprocessen - åtgärdsprogram
Länge leve lärandet
- om vad som gynnar och hindrar effektivt lärande //Klas Mellander. Se nedan.
Mer om hjältens roll i idrottens dramaturgi. Nya Coaching för bättre resultat //John Whitmore. Se nedan.

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

Dramaturgin och barnavården

Jan Messing och Peter Westlund har skrivit rapporten.

barnavrdens_dramaturgi217_1.jpg


 

 

 

 

 

 


Ur tidningen PRAKTISKT TAGET som ges ut av Fokus Kalmar län.

"Jan Messing har använt den klassiska dramaturgin inom barnavården för att få ett redskap som öppnar nya vägar, ett annorlunda sätt att tänka:

 • På vilket sätt finns jag som socialarbetare med i dessa barns liv?
 • Är det något som de kan ha nytta av?
 • Hur ska jag kunna se och förstå vad de behöver just nu i denna livssituation?

 

Genom att använda dramaturgins berättarkonst ger det oss en fördjupad förståelse av olika perspektiv.  Dramaturgin hjälper oss att beskriva mänskliga dilemman. Det finns alltid dilemman i livet - dubbla känslor. Det sker alltid rörelser och barnen förmedlar detta till oss. Men vi kanske inte alla gånger fångar upp det barnet förmedlar. Med stöd i dramaturgin och det dramatiska berättandet följdes insatser och resultat upp. Projektets fokus (det projekt som Jan Messing och Peter Westlund ledde) låg framförallt på att se vad som händer ur barnets/den unges perspektiv. Strävan var att se världen såsom barnet ser den:

Vad kan den sociala barnavården lära av dramaturgin och det dramatiska berättandet - såsom systematik, målinriktning, förståelse för barnet och andras perspektiv, uppföljning och resultatanalys?"

Lena Berkeskär
Socialtjänsten i Oskarshamn
Läs hela artikeln på sidan 4 - i tidningen PRAKTISK TAGET Nummer 3-4/2003

Dramaturgin i inlärningen

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

 

Vi kan få hjälp att planera föreläsningar och lektioner utifrån filmen dramaturgi och dess olika faser;

Lektion                      Film

uppmärksamhet                anslag

information                      presentation/fördjupning

bearbetning                      konfliktupptrappning

slutledning                       konfliktlösning

tillämpning                      avtoning

celemi_framsida40k.jpg

Boken är tillägnad människor och företag som vill växa med utvecklingen.

"... en inspirerande kunskapsskälla med praktiska tips och jordnära råd om hur man bör utveckla och utvärdera sin egen och organisationens förmåga till lärande."
Gunnar Christiani, personaldirektör, Astra-koncernen

Hur kommer det sig att framgångsrika pedagogiska förhållningssätt tar så lång tid att nå skolan? Hur kommer det sig att god pedagogik många gånger inte kommer längre än till företagsvärlden, till den militära organisationen eller till idrottens coaching?

Kapitelexempel ur boken - Länge leve lärandet

• Lärande - ett mysterium
• På jakt efter mening
• Samspel i undervisningen
• Hindren
• Den nya eleven
• Elevens vädjan
• Påverkan
• Dramaturgi
• Retorik
• Reklam

Läs ett utdrag ur boken.

Effektivt lärande förutsätter förståelse, lust och aktivt deltagande

Allt effektivt lärande förutsätter förståelse, lust och aktivt deltagande. Mälardalens högskola använder sig av dramaturgins struktur och begrepp tillsammans med Klas Mellanders tankegångar. Läs mera här.

Dramaturgin och det flexibla lärandet

Ronny Schueler skriver:

"Stora krav ställs på folkbildningens kurs- och cirkelanordnare för att uppnå framgångsrika kurser och studiecirklar på distans. Hur hålls en levande och lärande dialog igång? Hur blir alla sedda och hörda? Hur upprätthålls intresset och spänningen genom hela kursen? Hur utvecklas gruppdynamiken när deltagarna som regel inte ses i det fysis-
ka rummet? Hur gör man för att undvika avhopp från kursen.

Inom teatern och filmen liksom i det dramatiska berättandet finns sedan antiken regler och sedvänjor för detta. Det kallas dramaturgi. Det är inte så vanligt att idag tänka kring lärandets dramaturgi, i synnerhet i folkbildningens flexibla lärprocess, än mindre att konkret omsätta det i praktiken.

Men det finns anledning att fundera kring och utveckla tankarna om den dramaturgiska processen i distansutbildningen. Inom clf (Nationellt centrum för flexibelt lärande), där frågan uppmärksammats, kommer ytterligare utvecklingsarbete att genomföras kring lärandets dramaturgi..."

befolkad_kurva_2093.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren
© Veronica Grönte & Argument Förlag 2002

Lärande är framåtrörelse

[...] "Framåtrörelse, drivkraft, identifikation, rytm och vändpunkt är alla dramaturgiska nyckelbegrepp. Varje enskild scenisk framställning handlar om att hitta den rätta framåtrörelsen, identifiera drivkrafterna och finna den rytm i dramat som publiken kan följa och identifiera sig med. Här är det lätt att se likheterna med lärprocessen..."

Läs hela artikeln här

Flexibelt lärande - Malmö högskola

"Projektet Flexibelt Lärande syftar till att utveckla den datorstödda undervisningens effektivitet genom att skapa och använda sig av olika berättarmodeller - "format". Formaten hämtar inspiration från klassisk berättarteknisk och dramaturgisk kunskap från bl a multimedia-, film- och TV-världarna. Projektet utgår ifrån övertygelsen att det går att skapa bättre, mer stimulerande flexibelt lärande genom att tillämpa och ta hänsyn till grundläggande dramaturgiska begrepp som anslag, konflikt, utveckling/fördjupning, vändpunkt, identifikation, drivkrafter etc. Projektets konkreta mål är att åstadkomma nya pedagogiska format för datorstödd utbildning.

[...] Genom att skapa modeller för undervisning, att ta hänsyn till dramaturgiska begrepp som "anslag", "konflikt", "utveckling/fördjupning" och "vändpunkt" vill vi skapa undervisningsformer som ger studenter större drivkrafter in i materialet. Lärandet förbättras genom att studenterna får starkare drivkrafter och ett tydligare material att arbeta med.

Ett material som också tar hänsyn till behovet av ny stimulans, överraskningar, återkoppling, aha-upplevelser etc. Uttryckt annorlunda - vi vill skapa undervisningsformer som upplevs som attraktiva och intresseväckande. Dessa modeller ska kunna återanvändas i olika sammanhang."

Kontaktperson

Hillar Loor | hillar.loor@k3.mah.se
Konstnärlig ledare

Läs mer om projektet här.

Dramaturgin och köpprocessen

I reklamsammanhang brukar man tala om A I D A som står för köpprocessen. Ibland läggs E i början och ett S till i slutet för att göra modellen tydligare.

  Emotion              känsla                        första ögonblicket

  Attention            uppmärksamhet          anslag

  Interest               intresse                      presentation

  Desire                 längtan                      fördjupning     

  Action                 köp                            lösning

  Satisfaction         tillfredställelse (?)      avtoning

  Den här processen går vi som konsumenter igenom flera gånger varje dag.  Mer om reklamens dramaturgi:


  reklamfilmen_ny30k.jpg

  Läromedlet Reklamfilmens fantastiska värld finns att provsmaka på webben.
  Skapare av läromedlet: Fredrik Holmberg och Johan Holmberg/Konsumentverket

  Dramaturgin och idrotten

  Läs om idrottscoachens förmåga att stötta och visa vägen fram till målet. Läs boken (Nya) Coaching för ett bättre resultat av John Whitmore - läs om idrottsmannen/kvinnan som "huvudkaraktär" med sin coach som "hjälte". Brain Books förlag

  Dramaturgin och bibelns berättelser

  Att tolka bibelns historier med hjälp av filmdramaturgins terminologi gör att var och en - och särskilt barn och ungdomar - lättare kan känna igen sig och förstå en predikan En välkänd berättelse från gamla testamentet kan upplevas på ett nytt sätt.

  Författarskola - en skrivarkurs för nybörjare

  Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

  Skrivarkurs

  Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgift.

  Sidtopp


  aaaaaaaaaaa Student

  Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

  Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

  Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
  Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
  MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
  Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

  Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

  __________________________________________________________

  Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

  Sitemap

  Webbproduktion av Carlén Communications